स्थानीय समिति

स्थानीय समितिको विवरण प्राप्त भए/नभएको यहाँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। समिति बनेको रहेछ तर पठाइएको छैन भने कृपया janamatparty@gmail.com मा समितिको विवरण पठाउनुहोला।