सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. २

सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का योजनाहरू
(समष्टिगत रूपमा देश, प्रदेश वा जिल्लाभरि नै लागू हुने योजना प्राय: यहाँ सूचीकृत छैन। डाटा इन्ट्रीमा केही त्रुटिहरु हुनसक्छन्।)
आर्थिक बर्ष २०८०/८१ बार्षिक योजना
क्र.स. योजनाको नाम पालिका लागत रु हजारमा कैफियत मन्त्रालय लागू गर्ने कार्यालय/(कहाँ सोधखोज गर्ने?)
स्थानीय तह संगको सहकार्यमा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको ढल निकास डिजाइन तथा निर्माण कार्य राजविराज ४७९.७६ संघ उद्योग
समृद्धिका लागि वन महादेवा गा.पा. ५२ लाख संघ वन स्थानीय तह
 कृषि विकास,कृषि विभाग, पशु सेवा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकारण परियोजना राजविराज न.पा. १९०० संघ कृषि
 कृषि विकास,कृषि विभाग, पशु सेवा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकारण परियोजना छिनमस्ता गा.पा. ५१०० संघ कृषि
 कृषि विकास,कृषि विभाग, पशु सेवा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकारण परियोजना तिलाठीकोईलाडी गा.पा. २९०० संघ कृषि
 कृषि विकास,कृषि विभाग, पशु सेवा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकारण परियोजना महादेवा गा.पा २५०० संघ कृषि
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यतिहरुका लागि पुन: एकीकरण परियोजना स्थानिय तह राजविराज न.पा. ५२ संघ कृषि
रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम स्थानीय तहको बजेट राजविराज न.पा. ६५ संघ कृषि
रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम स्थानीय तहको बजेट छिन्मस्ता गा.पा. ३७०० संघ कृषि
१० रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम स्थानीय तहको बजेट महादेवा गा.पा. ३७०० संघ कृषि
११ रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम स्थानीय तहको बजेट तिलाठीकोईलाडी गा.पा. ३७०० संघ कृषि
१२ युवा रोजगारको लागि रुपान्तरण परियोजना स्थानीय तहको बजेट राजविराज न.पा. ३७०० संघ कृषि
१३ जलवायु अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजना महादेवा गा.पा. २०० संघ खानेपानी
१४ डाढा खा.पा.आ. रम्पुरा मलहनियाँ १,२ खा.पा.आ. सप्तरी २०० संघ खानेपानी
१५ तिलाठी खा.पा.आ, सप्तरी तिलाठीकोईलाडी गा.पा. ८००० संघ खानेपानी
१६ लालापट्टी खा.पा.आ. लालापट्टी १ र २, सप्तरी छिनमस्ता गा.पा. ५०० संघ खानेपानी
१७ कोइलाडी१ र ४ खा.पा. आ सप्तरी तिलाठीकोईलाडी गा.पा. २००० संघ खानेपानी
१८ राजविराज खानेपानी योजना सप्तरी राजविराज न.पा. ३०० संघ खानेपानी
१९ राजविराज वृहत खानेपानी आयोजना राजविराज न.पा. १५००० संघ खानेपानी
२० छिनमस्ता धार्मिक क्षेत्र पुर्वाधार निर्माण , सप्तरी छिन्मस्ता गा.पा. संघ पर्यटन
२१ जनता आवास कार्यक्रम क्रमागत ९८२ वटा घर सम्झोता भएका सम्पन गर्ने सप्तरी संघ शहरी मधेश प्रदेश कार्यालयहरू
२२ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. वडा न.-३ मा इमजेन्सी सेल्टर निर्माण कार्य तिलाठीकोईलाडी गा.पा. संघ शहरी सघन शहरी सप्तरी
२३ राजविराज न.पा.-१३ बिसरिया गा.वि.स. वडा नं. -८ इल्डरली होम राजविराज न.पा. संघ शहरी सघन शहरी सप्तरी
२४ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम छिनमस्ता गा.पा. ३५० छिनमस्ता गा.पा. संघ शहरी छिनमस्ता गा.पा.
२५ मलेठनगर देखि राजदेवि रोड सेक्सन, उपयोगी पुस्तक पसल देखि राजदेवि चौक सम्म, खर्साल टोल बोरिया-राजविराज न.पा. -१६ को पोखरी हुँदै स्वास्थ्य चौकी सम्म रिंङरोड देखि झलई पसेट टोल तथा विभिन्न सडकहरु निर्माण कार्य राजविराज न.पा. ३५ लाख संघ शहरी सघन शहरी सप्तरी
२६ राजविराज न.पा. -९ बसपार्क ५ प्रदेश मार्ग वडा – ९ को राजदेवी मन्दिरको पम्प कनालको नहर -२ लौरिक चौक पुर्व राजविराज -१०को डुमरी शिवनाथ -२ को नि.मा.वि पडरियाको उत्तर नेता चौक साई कृष्णा अस्पताल यादवको घरसम्म सडक तथा ढल निर्माण कार्य राजविराज न.पा. ५० लाख संघ शहरी सघन शहरी सप्तरी
२७ राजविराज न.पा. -११ गजेन्द्र चौक स्तरोन्नती १. मा हाट बजार सुधार २. मा पार्क निर्माण छिनमस्ता सडक प.वि.मा.वि. नायाँ बसपार्क अधुरो नालालाई हनुमाननगर रा.प्रा.वि. केन्द्र नं. राजविराजको स्कुलको सडक तथा नाला निर्माण कार्य कुनौली सडकको उत्तर तर्फको सडक लिलजा टोल वडा न -६ रा.प्रा.वि. खर्सालको पश्चिम पोखरी डिल वडा न -१ जि.प्र.का. उत्तर खानेपानी राजविराज न.पा. ५० लाख संघ शहरी सघन शहरी सप्तरी
२८ सप्तरी जिलला राजविराज न.पा. डिसवा परानो ८ नम्बर  वडा खाँडा भित्ताको हनुमान मन्दिर देखि ८०० मि. दक्षिण सम्मको बाटो स्तरोन्ती राजविराज न.पा. संघ शहरी राजविराज न.पा.
२९ राजविराज न.पा. बसपार्क आधुनिकरण गर्न कार्य राजविराज न.पा. संघ शहरी सघन शहरी सप्तरी
३० राजविराज न.पा. नायाँ बसपार्क उत्तरपट्टी पुर्व – पम्प कनाल नहरबाट हनुमाननगर वडा न -९ हनुमाननगर सडक दक्षिण अरसाही पोखरी शाखा वडा न -८ कुनौली सडक विषहरिय वडा ९ मदन दक्षिण सिरहा-७ थानगाछीको जि.वि.स. पश्चिम दक्षिण रुपनी सडकको पुर्व ओम शान्ति सडक तथा नाला निर्माण कार्य मुख्य शहरी पुर्वाधार योजनाहरु राजविराज न.पा. संघ शहरी सघन शहरी सप्तरी
३१ Urban and Supervision Consultant नियुक्ति गर्ने राजविराज न.पा. १५० लाख संघ शहरी राजविराज न.पा.
३२ Urban and Supervision Grant दिने राजविराज न.पा. १००० लाख संघ शहरी राजविराज न.पा.
३३ राजविराज न.पा. -२ गजेन्द्रस्मृति सामुदायिक भवन तथा संग्रहालय भवन निर्माण कार्य राजविराज न.पा. संघ शहरी सघन शहरी सप्तरी
३४ राम राजा प्रसाद सिंह र गजेन्द्र नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय निर्माण तिलाठीकोईलाडी गा.पा. ४० लाख संघ शहरी तिलाठीकोईलाडी गा.पा.
३५ एकिकृत बस्ती विकास निर्माण कार्यको DER अनुसार पुर्वाधार निर्माण कार्य तिलाठीकोईलाडी गा.पा. १० लाख संघ शहरी तिलाठीकोईलाडी गा.पा.
३६ राजविराज न.पा. -३ साविवको बिसहरिया गा.वि.स-८ मुहसरि पोखरी अन्तर्गतको सडक स्तरोउन्नती कार्य राजविराज न.पा. ३० लाख संघ शहरी सघन शहरी सप्तरी
३७ राजविराज न.पा.-१३ डिहवार मन्दिर हुदै महाविर स्कुलको बाटो मिलन चौक सम्मको बाटोमा माटोपुरी ग्राईभेल गर्ने राजविराज न.पा. २० लाख संघ शहरी राजविराज न.पा.
३८ राजविराज न.पा. -७ को वन कार्यालय देखि पिपल चौतारा हुँदै हुलाकी राजमार्ग सम्म सडक नाला निर्माण राजविराज न.पा. ५० लाख संघ शहरी मधेश प्रदेश कार्यालयहरू
३९ खाडो मुसारी टोल, भलुवाही नदी राजविराज न.पा. -५ राजविराज न.पा. -१२ को पश्चिम कोशी नहर देखि सिंगयोजना दग्रिन थान सम्म झो.पु. राजविराज न.पा. -१२ भलुवाही नदिमा झो.पुल दमावती देखि कगमाहा जोडने करिमाई पोखरी नजिक राजविराज न.पा. संघ शहरी राजविराज न.पा.
४० तिलाठी कोईलाडी -५ कुशाहा देखिको बरसाइन गाँउमा आवत जावत सहजको लाग जति खोलामा ३२ मा.झो. पुल भलुवाही गी दोभान, कुशवाहा त्रियुगा, मनसापुर मराही पोखरी खाँडो खोला तिलाठी सकपुरा तिलाठी कोइलाडी बर्साइन जितानदी , कोइलाडी -४ मा अवस्थित कुशहा कोइलाडी र मुसहरी जोडने -७ मंसापुर देखी झाजी टोल जोडने तिलाठी कोईलाडी गा।पा तिलाठीकोईलाडी गा.पा. संघ शहरी तिलाठीकोईलाडी गा.पा.
४१ भैया धार महुवा कमलाथान घोरदह , विरपुर टोलको कारी महतोको पुरानो वास स्थान देखि पिर्व भलुवाही नदिमा झोलेंगे पुल, छिनमस्ता गा.पा. -२ महुवा टोल देखि मैया धार नदिमा झो.पुल महुवा टोल देखि उत्तर तर्फ भैया धार नदी झो.पु. छिनमस्ता -२ छिन्मस्ता गा.पा. संघ शहरी छिन्मस्ता गा.पा.
४२ जिता नदि पुल तिलाठी गा.पा. -४ मा निर्माण तिलाठीकोईलाडी गा.पा. १० लाख संघ शहरी स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना धनुषा
४३ भिमा नदि सडक पुल निर्माण कोईलाडी -२ तिलाठीकोईलाडी गा.पा. ५० लाख संघ शहरी मधेश प्रदेश कार्यालयहरू
४४ तिलाठी कोइलाडी -४ मा अवस्थित मोहली जिता नदिमा मोटरेवल पुल निर्माण तिलाठीकोईलाडी गा.पा. ५० लाख संघ शहरी स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना धनुषा
४५ राजबिराज ७ पिपल चौतारादेखि हुलाकीसम्म ढल निर्माण संघ शहरी स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना धनुषा
४६ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. -१ को जेष्ठ नागरिक अम्मरदेव मेनरोड सम्मको बाटो निर्माण तिलाठीकोईलाडी गा.पा. ३० लाख संघ शहरी स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना धनुषा
४७ राजविराज न.पा. -१३ खाडो वाध देखि दमावती टोल सम्मको सडक स्तरोउन्ती राजविराज न.पा. ३० लाख संघ शहरी स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना धनुषा
४८ कुदनामा (भारतको सिमाना देखि फकिरा कटैया -रुपनी गाईघाट सडक ७५ लाख संघ शहरी स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना धनुषा
४९ कुशाहाको बेल्ही सडक ७५ लाख संघ शहरी स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना धनुषा
५० घोरदह नदी पुल, सखडा पकिरा सडक छिनमस्ता गा.पा. २५०० संघ भौतिक सिरहा
५१ मुतनी खोला पुल, राजविराज सखडा अमौनिया राजविराज न.पा. २०० संघ भौतिक सिरहा
५२ मुतनी नदि पुल, फकहा बरदजीको विचमा, सप्तरी सुमरी खोलामा पुल, बडहरा मैनाकडेरी २००० संघ भौतिक
५३ सुमरी खोलामा पुल बडहरा , मैनाकडेरी २०० संघ भौतिक
५४ भलुवाही पुल लालापट्टी -१ बुटनपोखरी छिनमस्ता गा.पा. २८२० संघ भौतिक सिरहा
५५ लगडी -५ वडहरी नदि पुल ५०० संघ भौतिक सिरहा
५६ भलुवाही पुल बिसहरिया १ सप्तरी ४७०० संघ भौतिक सिरहा
५७ मुतनी खोला पुल कन्कट्टा -९ र बेल्हा ५ जोडने सडक सप्तरी ४७०० संघ भौतिक
५८ घोरदह खोला पुल, राजविराज छिनमस्ता सडक देखि बेल्हा ६ र वेल्हा -५ जोडने सडक सप्तरी ९४०० संघ भौतिक सिरहा
५९ पुल, लोहोजरा गा.वि.स भेरिया मन्ठी दक्षिण बाटो सप्तरी ४७०० संघ भौतिक सिरहा
६० अमसिता खोला पुल, हरिहरपुर गा.वि.स वडा न-३ र ५ सप्तरी २०० संघ भौतिक सिरहा
६१ महुली खोला पुल, बरमझिया सश्त्र प्रहरी वल क्याम भन्दा पश्चिम बरमझिया कुनौली सडक सप्तरी १४१०० संघ भौतिक सिरहा
६२ खिरकाकी नदी पुल राजविराज , छिनमस्ता सडक कट्टी खण्ड देखि बेल्हा पश्चिम टोलमा पर्ने सडक सप्तरी २५००० संघ भौतिक सिरहा
६३ महादेवा गा.पा. वडा न-६ को टोला तिता नदिमा पुल महादेवा गा.पा. ५०० संघ भौतिक काठमाडौं
६४ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. -५ कुशवामा पक्की पुल निर्माण तिलाठीकोईलाडी गा.पा. ५०० संघ भौतिक काठमाडौं
६५ कोलाईडी डलवा विचमा जिता नदिमा पुल निर्माण तिलाठीकोईलाडी गा.पा. ५०० संघ भौतिक काठमाडौं
६६ मुतनी नदिमा पुल विष्णुपुर-४ वेल्हा पश्चिम टोल देखि डिहवार थान हुदै पश्चिम नहर जोड्ने , सप्तरी ५०० संघ भौतिक काठमाडौं
६७ खाडो खोला पुल राजविराज न.पा. विशहरिया र पिपराही जोडने सडक ५०० संघ भौतिक काठमाडौं
६८ मुहली नदि पुल तिलाठी कोईलाडी -५ बनरझुला , सप्तरी ५०० संघ भौतिक काठमाडौं
६९ मुतनी खोला पुल पश्चिम बेल्हा महन्थ थान विष्णुपुर गा.पा. देखी जुवा चौक राजगढ गा.पा. मा जोडने, सप्तरी ५०० संघ भौतिक काठमाडौं
७० जिता नदि पुल महादेवा -३ बथनाहा, सप्तरी महादेवा गा.पा. ५०० संघ भौतिक काठमाडौं
७१ महुली घाडन (खाडो खोला पुल, रुपनी, कुनोली सडक, सप्तरी ५०० संघ भौतिक सिरहा
७२ रुपनी राजविराज सडक स्तरोउन्नती NH-14 ९०००० संघ भौतिक सिरहा
७३ राजविराज छिनमस्ता खण्ड NH-14 ६०००० संघ भौतिक सिरहा
७४ राजविराज -हनुमाननगर भारदह , सप्तरी २०००० संघ भौतिक सिरहा
७५ कटैया-मलकपुर-सिम्राहा-बेल्हा-कन्कटा-फकिरा-कुडनामा-बरदाही-भारत बोर्ड सम्म ५००० संघ भौतिक सिरहा
७६ राजविराज छिनमस्ता सडकको कटी एर्यपोट देखि बिष्णुपुर गा.पा. बेल्हा पर्व टोल पश्चिम टोल कंकटा हुदै भारत बोडर सम्म २५००० संघ भौतिक सिरहा
७७ बिसनपुर वडा -१ थलियाको मुसलमान टोलको नहर देखि जमुनी मधेपुरा हुँदै जोम्नी स्कुल सम्म र बाजितपुर अण्डीपट्टी हुदै सिर्माहा सगियोन हुदै बेलहा ककटा सम्म सप्तरी ५००० संघ भौतिक सिरहा
७८ सखडा लालापट्टी लोखरम लौनिया सकरपुरा मनासापुर महादेवा पम्प नहर परसाही स्कुल कोलाडी जमुवाचौक जमुवा कट्टी पम्प नहरहुदै नहरी फकिरा कुरानामा हुदै बनिनया बजार सम्म कालेपात्रे सडक -२७ किमि १०००० संघ भौतिक सिरहा
७९ छिनमस्ता लालापट्टी चक्रपथ निर्माण छिनमस्ता गा.पा. ५००० संघ भौतिक सिरहा
८० भारत बोर्डर कुडनामा पैकरा कंकटा पश्चिम नहर सम्मको सडक ५००० संघ भौतिक सिरहा
८१ राजविराज -१३ कोशी पश्चिम नहर पिपराही देखि नहर भातोतर भुतन पोखरी सडक हुँदै लालापाट्टी राजपर भारत बोर्डर सडक राजविराज न.पा. १०००० संघ भौतिक सिरहा
८२ भारदह देखि महादेवा गा.पा. -४ (डाडा) र बथनाहा हुँदै वाड न -१ मुलनचौक (पकरी सम्म) महादेवा गा.पा. १०००० संघ भौतिक सिरहा
८३ हाइवे मौहली ढिमार लोहजारा डेढा दुर्गापुर हनुमाननगर मधेश प्रदेश मधेश प्रदेश
८४ शम्भुनाथ न.पा. -३ ट्राफिक चौक देखि राजगढ गा.पा. झोहरा चौक हुँदै छिनमस्ता सम्म छिनमस्ता गा.पा. १००० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
८५ राजविराज न.पा. वडा न-७,६,५,४,३,८,९,१०,१५,१२,१६ र १७ का सडकहरु (३० किमि) सप्तरी राजविराज न.पा. १००० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
८६ कोशी ब्यारेज देखि कोशी नहर को बाटो महादेवा गा.पा. हुँदै विष्णुपुर चौक देखि भारत सिमना सम्म, सप्तरी महादेवा गा.पा. २५०० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
८७ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. वडा न-८ पश्चिम कोशी नहर धनकोल टोल देखि सडेपार हुँदै तिलाठी कोइलाडी वडा न-७ को इनरुवा कुनौली भन्सार सडक खण्ड सम्म तिलाठीकोईलाडी गा.पा. १००० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
८८ धानहि पोखरी गोठाम बेल्हा बतनहा पातो वालन हुलाकी सडक गंगा देवी मार्ग सप्तरी १००० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
८९ राजविराज कुनैली सडक सिश्स स्कुल उत्तरबाट नहरको बाटो संकाटोल सडक स्तरोउन्नती कार्य सप्तरी राजविराज न.पा. १५०० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
९० विश्वुपुर चौक देखि मुसहरनिया हुँदै मेखवारी रंजितपुर सडक (वडा न ८ र ५) मा ६ किमि सडक निर्माण, सप्तरी ५०० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
९१ राजविराज न.पा. -१६ बोरिया पेट्रोल पम्प देखि रंजितपुर हुँदै कल्वर्ट दक्षिण गोरगामा अमताही टोल हुँदै एरपोर्ट जाने सडक हुँदै विष्णुपुर -५ कट्टी चौक सडक , सप्तरी राजविराज न.पा. ५०० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
९२ राजविराज न.पा. चक्रपथ निर्माण, सप्तरी राजविराज न.पा. १००० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
९३ महेन्द्र हाइवेको विशाल चौक देखि रामराज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जोडने बाटो र हाइवे देखि उत्तर शनि मन्दिर जाने बाटो , सप्तरी १००० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
९४ बढी नहर देखि फकिरा हुँदै सखडा र इटहरी विष्णुपुर चौक सम्म १५ किमि सप्तरी छिनमस्ता गा.पा. १००० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
९५ राजविराज -१ पररिया देखि सानो नहरको बाटो झलहि हुँदै सिग्योन दमारति टोल हुँदै सरस्वति टोल सम्म र हुलाकी सडक देखि झा टोल देखि खम्बेटोल दिघबा सम्म, सप्तरी राजविराज न.पा. १००० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
९६ जंडोल कुशहा सडेक पार्क बहनगामाकट्टी हुँदै भारत सिमाना सम्म र महादेवा गा.पा. -६ को हनुमान मन्दिर देखि मुसरी टोल सम्म कालोपत्रे र वडा नं-५ को विभिन्न रोडहरु , सप्तरी महादेवा गा.पा. १००० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
९७ हनुमाननगर कंकालिनी वडा नं. ४ मधुवापुरदेखि तोपा बजारसम्म कालोपत्रे र हनुमाननगर वडा १ म रा देखि V टोलसम्म र वडा नं. १४ को विभिन्न टोल ह.क., महादेवा गा.पा. १००० संघ भौतिक मधेश प्रदेश
९८ अधुरो ग्रामिण विद्युतिकरण ३३ के.भी. तथा ११ के.भी लाईन र सव्सटसन निर्माण सवै जिल्ला ३००० संघ ऊर्जा
९९ अन्य ग्रामिण विद्युतिकरण ३३ के.भी तथा ११ के.भी लाइन र सव्सटेसन निर्माण सवै जिल्ला ४००० संघ ऊर्जा
१०० सामुदायिक तथा अन्य ग्रामिण विद्युतिकरण ३३ के.भी तथा ११ के.भी लाइन र सव्सटेसन निर्माण विभिन्न २००० संघ ऊर्जा
१०१ सिचाई प्रयोजनका लागि विभिन्न १००० संघ ऊर्जा
१०२ नविकरणीय उर्जा प्रविधि जडान (वायोग्यास/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य उर्जा ) छिनमस्ता गा.पा. संघ ऊर्जा
१०३ नविकरणीय उर्जा प्रविधि जडान (वायोग्यास/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य उर्जा ) तिलाठीकोईलाडी गा.पा. संघ ऊर्जा
१०४ नविकरणीय उर्जा प्रविधि जडान (वायोग्यास/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य उर्जा ) महादेवा गा.पा. संघ ऊर्जा
१०५ खाडो नदी नियन्त्रण आयोजना, सप्तरी सप्तरी १६२२.१ संघ ऊर्जा
१०६ कोशी पम्प चन्द्र नहर सिँचाई व्यवस्थापन कार्यालय, सप्तरी सप्तरी ९४९.८ संघ ऊर्जा
१०७ बृहत सरकारी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय, कोशी पम्प चन्द्र नहर सिँचाई व्यवस्थापन कार्यालय,सप्तरी सप्तरी १०२६ संघ ऊर्जा
१०८ भुमिगत जल सिंचाई आयोजना वलान बिहुल गा.पा. -४ महादेवा -३ बथनाहा, खडक ना.पा. -१ , त्रिहुत-३ बडहरा चन्द्रनगर देखि उत्तर २३० संघ ऊर्जा
१०९ सप्तरी जिल्ला भुमिगत जल सिंचाई आयोजना ९३ संघ ऊर्जा लहान
११० ११,५,१५,३४४ सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र न -२ मैनझाटीमा जिता नदिमा गेट र नहर निर्माण सप्तरी ३००० संघ ऊर्जा
१११ पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ,कृषि, पशुसेवा,महिला तथा बालबालिका,शिक्षा र शासकीय प्रबन्ध) क्षेत्रका कार्यक्रमहरु संचालन) महादेवा गा.पा. २५० संघ संघीय मामिला स्थानीय तह
११२ बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका सहजकर्ता (स्वयंसेवक) को प्रोत्साहन खर्च महादेवा गा.पा. ३०० संघ संघीय मामिला स्थानीय तह
११३ पोषण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम संचालन महादेवा गा.पा. १५० संघ संघीय मामिला स्थानीय तह
११४ पोषण सुधारको लागि विपन्न समुदायका महिला समूह वा सहकारीहरुलाई विपन्न सदस्यहरुको आयआर्जन सुधार कार्यक्रमको गर्न अनुदान महादेवा गा.पा. ६०० संघ संघीय मामिला स्थानीय तह
११५ पोषण सुधारको लागि विपन्न समुदायका महिला समूह वा सहकारीहरुलाई विपन्न सदस्यहरुको आयआर्जन सुधार कार्यक्रमको गर्न अनुदान राजबिराज २५० संघ संघीय मामिला स्थानीय तह
११६ लालापट्टीको डुहवार थान जाने बाटो भन्दा पश्चिम तेलिया पोखरी सम्म RCC ढलान कार्य छिन्मस्ता गा.पा. २५०० संघ संघीय मामिला स्थानीय तह
११७ भगतपुरको रामविलाश मण्डलको घर निर रहेको वडका पोखरी घाट निर्माण महादेवा गा.पा. २५०० संघ संघीय मामिला स्थानीय तह
११८ शिक्षा विविध राजविराज न.पा. २२५,९६६ संघ शिक्षा स्थानीय तह
११९ शिक्षा विविध छिनमस्ता गा.पा. ९००१३ संघ शिक्षा स्थानीय तह
१२० शिक्षा विविध तिलाठीकोईलाडी गा.पा. ११९७२७ संघ शिक्षा स्थानीय तह
१२१ शिक्षा विविध महादेवा गा.पा. ९०६१७ संघ शिक्षा स्थानीय तह
१२२ नयाँ मेडिकल कलेजका लागि सम्भाव्यता अध्ययन x १०० लाख संघ स्वास्थ्य
१२३ शहीद तथा द्वन्द पीडितका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति x ९० लाख संघ स्वास्थ्य
१२४ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको भवन निर्माण सप्तरी,महोत्तरी, बारा तथा पर्सा ६९९.२७ लाख संघ स्वास्थ्य
१२५ एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम x ७४७६४ संघ स्वास्थ्य
१२६ छिनमस्ता मन्दिर पर्यटन प्रवद्धन तथा स्तरोउन्ती कार्य ३००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१२७ गणीनाथ मन्दिर /ग्राम देवता अधुरो निर्माण कार्य, राजविराज न.पा. थान गाछी, सप्तरी राजविराज न.पा. १००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१२८ गढ पोखरी घाट निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य, छिनमस्ता गा.पा. १, विरपुर, सप्तरी छिनमस्ता गा.पा. २००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१२९ सरस्वती मन्दिर निर्माण कार्य, महादेवा गा.पा. -२ जनता देवनारायण सेकेन्डरी स्कुल, सप्तरी महादेवा गा.पा. १५०० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१३० ससिया बलिया मन्दिरको स्तरोउन्नती कार्य, राजविराज न.पा. -१० , दिघवा लबटोली, सप्तरी राजविराज न.पा. २००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१३१ भगवती मन्दिर निर्माण कार्य राजविराज-१२ नवटोली सप्तरी राजविराज न.पा. १५०० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१३२ खुडहुरिया पोखरी सौन्दर्यीकरण एवं पार्क निर्माण छिनमस्ता गा.पा. -४ लालापट्टी, सप्तरी छिनमस्ता गा.पा. १५०० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१३३ छिनमस्ता गा.पा. -२ मोहनपुर भोलाबाबा मन्दिरको पोखरी घाट निर्माण तथा प्राङगण ढलान छिनमस्ता गा.पा. २००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१३४ महादेवा गा.पा. -१ सोनारा कब्रगाहको पर्खाल निर्माण महादेवा गा.पा. २००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१३५ राजविराज न.पा. -१ चनौर राम टोल वस्ति सामुदायिक भवन निर्माण राजविराज न.पा. २००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१३६ छिनमस्ता गा.पा. -४ लालापट्टीमा जयराम पोखरीको घाट निर्माण कार्य छिनमस्ता गा.पा. २००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१३७ राजविराज न.पा. -१३ भेल्ही डिहवार नजिक अधुरो शिवमन्दिर निर्माण राजविराज न.पा. २००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१३८ राजविराज न.पा. -७ स्थित भगवती मन्दिर गेट निर्माण तथा मर्मत सम्भार राजविराज न.पा. २००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१३९ राजविराज न.पा. -३ मा कल्टु दास पोखरीको सौन्दर्यीकरण तथा स्तरोउन्नती राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१४० राजविराज न.पा.-९ मलेठ ( साविक मलेठ १) मा श्री राम जानी पंचवती तिर्थ स्थानको सौन्दर्यकरण राजविराज न.पा. २००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१४१ राजविराज -१ चनौट टोलमा बाबा बललनाथ मन्दिर निर्माण राजविराज न.पा. २००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१४२ राजविराज न.पा. -२ मा अधुरो संत निरंकारी भवन निर्माण राजविराज न.पा. २००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१४३ छिनमस्ता गा.पा. -७ राम  जानकी मन्दिर सौन्दर्यकरण छिनमस्ता गा.पा. २००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१४४ राजविराज न.पा. -१४ भगवती मन्दिर निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण राजविराज न.पा. २००० प्रदेश पर्यटन विकास कार्यालय लहान
१४५ कृषि यन्त्र उपकरण प्रवर्द्धन सहयोग (स्वचालित / एटयामेन्टस/बिउ प्रशोधन सहित) कृषि ज्ञान केन्द्र २००० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१४६ सिचाई व्यवस्थापन प्रबर्द्धन सहयोग (स्यालो टयुववेल /सोलार पम्प/माटो/कुलो/बाँध लगायत) कृषि ज्ञान केन्द्र १००० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१४७ सार्वजनिक, निजि साझेदारी मोडेलमा custom hiring center कृषि ज्ञान केन्द्र २००० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१४८ च्याउ बिऊ(स्पाउन) उत्पादन तथा प्रशोधन यन्त्र उपकरण सहयोग कृषि ज्ञान केन्द्र १०० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१४९ राजविराज न.पा. -९ बजार सेड निर्माण कृषि ज्ञान केन्द्र २५०० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१५० कम्पाउन्ड बाल निर्माण कृषि ज्ञान केन्द्र ७०० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१५१ आवास भवन मर्मत संभार कृषि ज्ञान केन्द्र ७०० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१५२ website निर्माण , Digital Display board निर्माण तथा संचालन तथा कार्यालयलाई Digitalies गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र ५० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१५३ कृषि यन्त्र परिक्षण केन्द्र नवलपुर संगको साझेदारीमा कृषि यन्त्र संचालन एवं मर्मत संभार तालिम कृषि ज्ञान केन्द्र ३०० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१५४ बालि संरक्षण प्रयोगशालाको सहकार्यमा स्थानिय तहका प्राविधिकहरुलाई माटो नमुना संकलन तथा परिक्षण सम्बन्धि तालिम (३ दिने) कृषि ज्ञान केन्द्र १९५ प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१५५ जिल्ला स्थित स्थानीय तहका प्राविधिकहरु संग समन्वय बैठक कृषि ज्ञान केन्द्र ८० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१५६ च्याउ विऊ वितरण (७५ प्रतिशत अनुदान) कृषि ज्ञान केन्द्र २०० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१५७ नार्क बाट उन्मोचित जातहरुको प्रदर्शन (खाद्धन, दलहन , तेलहन आदि) कृषि ज्ञान केन्द्र ३०० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१५८ जिल्ला बाट संचालित कृषि सम्बन्धित अनुदान प्राप्त अनुदान ग्राहिकहरुको विवरण तयारी तथा प्रबिष्ठिटि कृषि ज्ञान केन्द्र ५१ प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१५९ प्रस्तावमा आधारित व्यवसायिक कृषि विकास कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र ५०० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१६० बगर खेतीमा सहयोग कृषि ज्ञान केन्द्र ५०० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१६१ जिल्ला स्तरीय कृषि सडक कार्यक्रमको लागि प्राविधिक सहयोग कृषि ज्ञान केन्द्र ५०० प्रदेश कृषि ज्ञानकेन्द्र सप्तरी
१६२ छिनमस्ता गा.पा. वडा -२ रामपुरा टोलमा डिप टयुबबेल सिंचाई प्रणाली छिनमस्ता गा.पा. ३००० प्रदेश भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन सिरहा
१६३ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. वडा -३ सकरपुरा साविक वाड -२ मा डिप बोरिंङ तिलाठीकोईलाडी गा.पा. २००० प्रदेश भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन सिरहा
१६४ राजविराज न.पा.-१५ मुसहरनिया सप्तरी लक्ष्मी साहको खेतमा पावरड्रिल ट्युवेल सिंचाई प्रणाली राजविराज न.पा. १००० प्रदेश भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन सिरहा
१६५ छिनमस्ता गा.पा. वडा-२ कमशरहिमा राम अवतार राउतको जग्गाको पश्चिम प्रति जग्गामा (सार्वजनिक जग्गामा) पावरड्रिल ट्युवेल सिंचाई प्रणाली छिनमस्ता गा.पा. १२०० प्रदेश भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन सिरहा
१६६ प्रदेश भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन सिरहा
१६७ छिनमस्ता गा.पा. वडा -२ मा विरेन्द्र कुमार सिंहको जग्गामा पावरड्रिल ट्युवेल सिंचाई प्रणाली छिनमस्ता गा.पा. १२०० प्रदेश भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन सिरहा
१६८ महादेवा गा.पा.-१ सप्तरी, स्कुलको उत्तर चौरीमा शिवनारायण यादव खेतमा पावरड्रिल ट्युववेल सिंचाई प्रणाली महादेवा गा.पा. ९०० प्रदेश भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन सिरहा
१६९ छिनमस्ता गा.पा. -२ रमपुरा चौरीमा पावरड्रिल ट्युवेलल सिंचाई प्रणाली छिनमस्ता गा.पा. १४०० प्रदेश भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन सिरहा
१७० डाढा खा.पा.अ. रम्पुरा मलहनिया १,२ खा.पा.अ. सप्तरी २०० प्रदेश खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय धनुषा
१७१ तिलाठी खा.पा.आ. सप्तरी तिलाठी कोईलाडी गा.पा. ८००० प्रदेश खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय धनुषा
१७२ लालापट्टी खा.पा.आ. लालापट्टी १ र २ सप्तरी छिनमस्ता गा.पा. ५०० प्रदेश खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय धनुषा
१७३ सारस्वर खा.पा.आ. सप्तरी २०० प्रदेश खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय धनुषा
१७४ कोईलाडी १,४ खा.पा.आ. सप्तरी २००० प्रदेश खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय धनुषा
१७५ मैनझाटिमा जिता नदिमा स्लुइस गेट र नहर निर्माण सप्तरी तिलाठी कोईलाडी गा.पा. ३००० प्रदेश खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय धनुषा
१७६ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. वडा-१ चित्र गुप्त टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य तिलाठी कोईलाडी गा.पा. १००० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१७७ तिलाठी कोईलाडी वडा न-४ पश्चिमबारी टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण तिलाठी कोईलाडी गा.पा. १००० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१७८ छिनमस्ता गा.पा. -१ बरही टोलको थान पोखरीको डिलमा सामुदायिक भवन निर्माण छिनमस्ता गा.पा. १००० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१७९ छिनमस्ता गा.पा. -३ , मुसहरू गोरयाही टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण छिनमस्ता गा.पा. १००० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१८० छिनमस्ता गा.पा. -३ गोविन्दपुरमा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य छिनमस्ता गा.पा. १००० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१८१ छिनमस्ता गा.पा.-४ मदर्सा हिदायनुल ईस्लाम लालापट्टीमा ३ कोठे भवन निर्माण छिनमस्ता गा.पा. १००० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१८२ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. वडा -२ लौनिया टोलमा श्री रमेश्वर आधारभुत विद्यालयमा भवन निर्माण तिलाठी कोईलाडी गा.पा. १००० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१८३ राजविराज न.पा. वडा २ मा श्री भवानी सेवा समितिको अधुरो धर्मशाला निर्माण राजविराज न.पा. १००० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१८४ राजविराज न.पा. वडा १ मा एमानाथ मन्दिरको पर्खाल निर्माण तथा किर्तन भवन निर्माण कार्य राजविराज न.पा. १५०० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१८५ राजविराज न.पा. -१३ मा अधुरो सामदायिक भवन निर्माण कार्य राजविराज न.पा. १५०० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१८६ राजविराज न.पा. ११ फर्सेठ मुसहरू टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण राजविराज न.पा. १५०० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१८७ राजविराज न.पा. -१३ मा पिपराहिमा सामुदायिक भवन निर्माण राजविराज न.पा. १००० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१८८ सप्तरी राजविराज -२ चित्रगुप्त सेवा समिति निर्माणधिन सभा अधुरो हल निर्माण राजविराज न.पा. १५०० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१८९ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. १ मा राष्ट्रिय प्रा.वि. स्कुल तिलाठी टोल पोखरीको पट्टी डिलमा कर्बड हल निर्माण तिलाठी कोईलाडी गा.पा. ५०० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१९० सन्त निरकारी मण्डल भवन निर्माण कार्य राजविराज न.पा. -२ सप्तरी राजविराज न.पा. १००० प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजबिराज
१९१ अकबरपुल-भगतपुर_कलौजी-तोपा-परसाही-जिरियाहाघाट-सकरपुरा-रमपुरा-मलहनिया सडक १५००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
१९२ राजविराज न.पा. १४ को जिरिया हटिया चौक देखी पुरानो पसाही , मुसहरनिया नहर हुँदै रा.वि. हनुमाननगर सडकको खाडो पुलसम्म राजविराज न.पा. १५००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
१९३ छिनमस्ता सडक पुर्वी वेलाहा साविक -६ घोरदह पुल बडकी पोखरी मुसहरनिया- मुसहरी टोल, खत्बे टोल, सिमराहा टोल हुँदै हुलाकी सडक सम्म छिनमस्ता गा.पा. १५००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
१९४ राजविराज न.पा. -६ मा बागेश्वरी मंदिर लिलजा देखि बेरिया बाटोसम्म माटो तथा नाला निर्माण राजविराज न.पा. १०००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
१९५ राजविरजा न.पा. -११ को पम्प नहर एक टांगा पुलदेखि महानन्दन प्रसाद यादवको टिकली खेत सम्म सडक स्तरोउन्नती कार्य राजविराज न.पा. १०००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
१९६ राजविराज न.पा. मा यातायात कार्यालय देखी तारनी प्रसाद देवको घर सम्म सडक तथा नाला निर्माण राजविराज न.पा. २००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
१९७ छिनमस्ता गा.पा. -२ मोहनपुर घोरदह नदि देखि ग्राह देवता सम्म माटो ग्राईभेल छिनमस्ता गा.पा. २००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
१९८ सप्तरी प्रहरी तालिम केन्द्रको गेटदेखि जुगेश्वर लाल दासको घर सम्म नाला तथा ठोस सडक निर्माण १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
१९९ सप्तरी जिल्लाको बसन्तपुरमा नायाँ बस्ती बाटो नाला निर्माण १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२०० महादेवा गा.पा. -५ भगबतपुरमा चन्द्रनहर देखी डाढा सिमा सम्म रोड ढलान कार्य महादेवा गा.पा. १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२०१ महादेवा गा.पा. -५ पिपराही देखि चन्द्रनहर हुँदै बढी नहर सम्म माटो ग्राईभेल कार्य महादेवा गा.पा. १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२०२ राजविराज न.पा. -६ लालबहादुरको घरदेखि सुरेन्द्रको घर सम्म RCC ढलान राजविराज न.पा. २००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२०३ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. ल.व.न.मा. वि बभनगमा कट्टी को अधुरो भवन निर्माण तिलाठी कोईलाडी गा.पा. २५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२०४ छिनमस्ता गा.पा. -१ जागेश्वर रायको खेत देखि महन्थ प्रा.वि. सम्म सडक तथा नाला निर्माण छिनमस्ता गा.पा. २५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२०५ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. -१ मोहन झाको घर देखि बाबा पोखरी सम्म सडक तथा नाला निर्माण तिलाठी कोईलाडी गा.पा. २५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२०६ महादेवा गा.पा.-५ सुकदेव खंगको घर देखि राजा मिश्रको पोखरी सम्म सडक निर्माण महादेवा गा.पा. २५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२०७ मनसापुर खोलामा पुल निर्माण २५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२०८ जिता खोलामा पुल निर्माण तिलाठी कोईलाडी गा.पा. ७५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२०९ राजविराज न.पा.-९ बिषहरिया टोललो जिवछ यादवको घर देखि दक्षिण गोविन्दपुर पोखरी सम्म दक्षिण बुत्रा सम्म सडक ढलान तथा नाला निर्माण राजविराज न.पा. ४००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२१० राजविराज न.पा. -७ को मुकेश यादवको घर देखि मिश्रीलाल साहको घर हुँदै चन्द्रकला देवीको घर सम्म सडक ढलान तथा अन्य आवश्यक निर्माण कार्य राजविराज न.पा. २००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२११ राजविराज न.पा.-९ राहिया टोल देखि रा.वि. न.पा. -१० रामपुर टोल सम्म सडक ढलान राजविराज न.पा. ३००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२१२ राजविराज न.पा. -२ भवानी सेवा समिति देखि एभरेष्ट टेक्नीकल हुँदै थापाको घर सम्म नाला तथा पार्कि सडक निर्माण राजविराज न.पा. १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२१३ महादेवा गा.पा. -४ दुर्गापुर वलिया सडक खण्डको जिता नदी मा पुल निर्माण महादेवा गा.पा. ८०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२१४ छिनमस्ता  गा.पा. -२ सडक ढलान तथा नाला निर्माण महादेवा गा.पा. १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२१५ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. -५ बनरझुला पोखरीमा रिटोमिग नाला तथा सडक ढलान तिलाठी कोईलाडी गा.पा. १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२१६ राजविराज न.पा.-६ मनोकामना स्कुलदेखि पुर्व पट्टी सडक निर्माण तथा कल्भर्ट निर्माण कार्य राजविराज न.पा. १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२१७ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. -१ मेन सडक देखि देव चन्द्र झाको घर हुँदै मोहन झा सम्म सडक ढलान कार्य तिलाठी कोईलाडी गा.पा. १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२१८ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. -४ र ५ जण्डौल कुशवाह सडक कालोपत्र तिलाठी कोईलाडी गा.पा. १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२१९ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. ४ र ५ मसांपुर देखि दक्षिण नहर चटी टोल सम्म कालोपत्र निर्माण कार्य तिलाठी कोईलाडी गा.पा. १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२२० तिलाठी कोईलाडी गा.पा.-५ बनझुला देखि वडा कार्यालय हुँदै कुशहा सम्म कल्भर्ट तथा सडक निर्माण तिलाठी कोईलाडी गा.पा. १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२२१ तिलाठी कोइलाडी गा.पा.-५ भगबतपुर देखी सश्त्र वेस क्यामफ सम्म बाटो निर्माण तिलाठी कोईलाडी गा.पा. १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२२२ राजविराज न.पा. २ मा मेन रोड सडक देखि बरुण देवको घर सम्म नाला सडक ढलान कार्य राजविराज न.पा. १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२२३ राजविरजा न.पा. मा योगेन्द्र लाल सादको घर देखि मिथिलेश्वर यादवको घर सम्म बाटो निर्माण ढलान सहित राजविराज न.पा. १५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२२४ राजविराज न.पा. -६ लिलजा टोल जाने बाटो राजेश्वर चौधरीको घर देखि संतोष कुमार चौधरीको घर सम्म २४७ मि सडक निर्माण कार्य राजविराज न.पा. २००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२२५ राजविराज न.पा. प्रिपराही कोशी पशचिम नहरमा कल्भर्ट, स्लाप तथा भिसि निर्माण कार्य राजविराज न.पा. २००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२२६ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. -१ देवेन्द्र कर्णको घर देखि बंसी यादवको पोखरी देखि चम्भा सम्म सडक निर्माण तिलाठी कोईलाडी गा.पा. ५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२२७ ठिकलीमा सडक ढलान महादेवा -६ महादेवा गा.पा. २५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२२८ महादेवा गा.पा. -२ सडक ढलान महादेवा गा.पा. २५०० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२२९ राजविराज न.पा. -१० दिघबा लोखरम सडक योजना राजविराज न.पा. ७०००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२३० पकरी दलवा आग राजविराज न.पा. -१ मा राजविराज न.पा. ७०००० प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा
२३१ राजविराज न.पा. -२ राजदेवी टोलमा श्याम कुमारको घरदेखी बाटो स्तरोउन्नती राजविराज न.पा. प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धनुषा
२३२ कोशी ब्यारेज देखि कोशी नहर को बाटो महादेवा गा.पा. हुँदै विष्णूपुर चौक देखि भारत सिमना सम्म महादेवा गा.पा. २५०० प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धनुषा
२३३ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. -८ पशचिम कोशी नहर घनकोल टोल देखि सडेपार हुँदै तिलाठी कोईलाडी -७ को ईनरुवा कुनौली भन्सार सडक खणड सम्म तिलाठी कोईलाडी गा.पा. १००० प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धनुषा
२३४ राजविराज न.पा. -६ बागेश्वरी सेबा समितिको मन्दिरको दक्षिणबाट -१६ प्रवेश गर्ने राजविराज न.पा. १००० प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धनुषा
२३५ राजविराज न.पा. कुनौली सडक शिव्स स्कुल उत्तर नहर बाटो लंकाटोल सडक स्तरोउन्नती कार्य राजविराज न.पा. १५०० प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धनुषा
२३६ विशनपुर चौक देखि मुर्सहरनिया हुँदै मेखवारी रंजितपुर सडक -८ र ५ (६ किमि ) सडक ५०० प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धनुषा
२३७ राजविराज न.पा. -१६ बोरिया पेट्रोल पम्प देखि रंजितपुर हुँदै कल्वर्ट दक्षिण गोरगामा अमताही टोल हुँदै एअरपोर्ट जाने सडक हुँदै बिष्णुपुर -५ कट्टी चौक सडक राजविराज न.पा. ५०० प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धनुषा
२३८ राजविराज बृहत चक्र पथ राजविराज न.पा. १००० प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धनुषा
२३९ महेन्द्र हाईवेको विशाल चौक देखि रामराजा बिज्ञान प्रतिष्ठान जोडने बाटो र हाईवे देखि उत्तर शनि मन्दिर जाने बाटो राजविराज न.पा. १००० प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धनुषा
२४० बढी नहर देखि पिपराही बिसहरिया मुसजनिर्या वेल्ही हुँदै कुनौली भन्सार सम्म १५ किमि राजविराज न.पा. १००० प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धनुषा
२४१ राजविराज न.पा. -१ पररिया देखि सानो नहरको बाटो झलिहि हुँदै सिग्योन दमारति टोल हुदै सरसस्ति टोल सम्म र हुलाकी सडक देखि झा टोल देकि खम्बेटोल सम्म राजविराज न.पा. १००० प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धनुषा
२४२ मलेठको शहिर गेट पश्चिम भयोल लक्ष्मीपुर हनुमान मन्दिर पम्प नहर सडक राजविराज न.पा. ५०० प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धनुषा
२४३ मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई अनुदान राजविराज न.पा. ३००००० प्रदेश मधेश कृषि विश्वविद्यालय
२४४ श्री आधारभुत बरही बिरपुर छिनमस्ता गा.पा. अधुरो भवन निर्माण छिनमस्ता गा.पा. १००० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२४५ ज्ञानज्योती लडुवती देव ना.प्रा.वि. राजविराज न.पा. -११ झलही सप्तरीको अधुरो भवन निर्माण राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२४६ साविक बिसहरिया -८ को अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण राजविराज न.पा.-१३ राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२४७ श्री जनता आ.वि. मलेठ गढिया राजविराज न.पा.-९ कम्पाउण्डवाल निर्माण राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२४८ प.वि.मा.वि. मा दृष्टविहिन विद्यार्थीहरुको लागि दुई कोठे भवन निर्माण राजविराज न.पा. राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२४९ श्री राष्ट्रिय आधारभुत वि. महादेवा गा.पा. -२ कजोलीमा २ कोठे भवन निर्माण महादेवा गा.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२५० माँ भगवती रा.प्र.वि. छिनमस्ता गा.पा. -४ भवन निर्मण तथा सौचालय निर्माण छिनमस्ता गा.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२५१ मा.वि. महादेवा गा.पा. -२ चार कोठे भवन निर्माण महादेवा गा.पा. ५००० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२५२ महाविर मा.वि. राजविराज न.पा. -१३ मा २ कोठे भवन निर्माण राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२५३ श्री जनता मा.वि. भगतपुर महादेवा वडा न -५ मा ४ कोठे भवन निर्माण महादेवा गा.पा. ५००० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२५४ रामजानकी मन्दिर तथा कम्पाउण्डवाल निर्माण महादेवा गा.पा. -५ महादेवा गा.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२५५ श्री जनता आ.वि राजविराज न.पा. -११ मोतिपुर मा २ कोठे भवन निर्माण राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२५६ श्री जनता रा.प्रा.वि. सिंगयौन राजविराज न.पा. -१२ मा २ कोठे भवन निर्माण राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२५७ श्री आधारभुत वि. केन्द्र नं-२ राजविराज न.पा. -७ मा २ कोठे भवन निर्माण राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२५८ जनता रा.प्रा.वि. लोगी टोल महादेवा गा.पा.-६ मर्मत सम्भार महादेवा गा.पा. १५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२५९ श्री जनता मा.वि. विष्णुपुर गा.पा। -७ हाटी मा २ कोठे भवन निर्माण २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२६० सामुदायिक भवन निर्माण कार्य छिनमस्ता गा.पा. -३ धोवयाही छिनमस्ता गा.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२६१ श्री छिनमस्ता भोपेन्द्र संस्कृतिक मा.वि. सखरा , छिनमस्ता गा.पा.-३ मा २ कोठे भवन निर्माण छिनमस्ता गा.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२६२ बहिरा वालक स्कुल राजवराज न.पा. -६ सप्तरीको अधुरो भवन निर्माण राजविराज न.पा. १५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२६३ श्री आ.वि. परसाही राजविराज न.पा.-१४ मा कम्पाउण्डवाला निर्मांण तथा गेट निर्माण राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२६४ वाल मन्दिर प्रा.वि. राजविराज न.पा. -७ मा २ कोठे भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२६५ शमसान घाटको स्तरोउन्नती राजविराज न.‍पा. ९ पछवरियाटोल जोहरी राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२६६ कजौली आ.आ.वि. संग टासिएको खेलमैदान स्तरोउन्नती महादेवा गा.पा. -२ सप्तरी महादेवा गा.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२६७ छिनमस्ता गा.पा. -७ हाटीको रामटोलको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण कार्य छिनमस्ता गा.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२६८ राजविराज न.पा. वडा न -१ रजमपुरमा मुसाफरखाना सामुदायिक भवन निर्माण कार्य राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२६९ राजविराज न.पा.-३ को जिल्ला सहकारी संघ नजिक सभाहल निर्माण कार्य राजविराज न.पा. ५००० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२७० राजविराज न.पा. -५ मा पविमाको खेलमैदान मा क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य राजविराज न.पा. ५००० प्रदेश सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सप्तरी
२७१ राजविराज न.पा. -१० जनक रा.प्रा.वि. दिघवा विरौलमा स्कुल भवन निर्माण कार्य राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२७२ राजविराज न.पा. -१० महसरी टोलमा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण कार्य राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२७३ राजविराज न.पा. १२ मा रहेको दमावती गाउँमा रहेको रामजानकी मन्दिर प्राग्णमा पुहारीको लागि २ कोठे भवन निर्माण कार्य राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२७४ राजविराज न.पा. १३ मा पिप्राही बजरंगबली मन्दिरमा धर्मशाला निर्माण कार्य राजविराज न.पा. २००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२७५ छिनमस्ता गा.पा. १ जनता नि.मा.वि.. विद्यालयको भवन निर्माण कार्य छिनमस्ता गा.पा. ३००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२७६ छिनमस्ता गा.पा. -३ भुपेन्द्र संस्कृति मा.वि.को मा ४ कोठे भवन निर्माण कार्य छिनमस्ता गा.पा. ३००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२७७ छिन्नमस्ता गा.पा. -४ लालापट्टी मा.वि.को भवन निर्माण कार्य छिनमस्ता गा.पा. ३००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२७८ छिनमस्ता गा.पा. -५ लोखरममा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य छिनमस्ता गा.पा. २००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२७९ छिनमस्ता गा.पा. ७ मुसहरी टोल हाटीमा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य छिनमस्ता गा.पा. २००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२८० महादेवा गा.पा. -१ गोईतान पोखरीको डिलमा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य महादेवा गा.पा. २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२८१ महादेवा गा.पा. -३ मा काशी कोशको पोखरीको डिलमा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य महादेवा गा.पा. २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२८२ महादेवा गा.पा. -५ मझोरामा उमापति महादेवको प्रांगणमा धर्मशाला निर्माण कार्य महादेवा गा.पा. २००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२८३ महादेवा गा.पा. -१ मा सोनराटोलमा जिता नदिमा अधुरो शुसिल गेट निर्माण कार्य महादेवा गा.पा. ३००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२८४ तिलाठी कोईलाडी गा.पा. राजाजी आधारभुत विद्यालय बनरझुलाको वाउण्ड्रीवाल निर्माण तिलाठी कोईलाडी गा.पा. २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२८५ तिलाठी कोइलाडी गा.पा. २ मा विवाह मण्डप तथा भवन निर्माण तिलाठी कोईलाडी गा.पा. २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२८६ तिलाठी कोइलाडी गा.पा. -१ मा निर्माण धिन ८ कोठे अधुरो भवन निर्माण तिलाठी कोईलाडी गा.पा. २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२८७ राजविराज न.पा. २ क्रिकेट विकासको लागि राजविराज न.पा. २ मान इनडोर क्रिकेट एकेडेमिको पुर्वाधार निर्माण राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२८८ तिलाठी कोइलाडी श्री पव्लिक मा.वि. लैनिया तिलाठीमा चारैतिर बाट पर्खाल निर्माण तिलाठी कोईलाडी गा.पा. २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२८९ छिनमस्ता गा.पा. -५ मुसहरी टोलमा राष्ट्रिय प्रा. विद्यालयको भवन निर्माण छिनमस्ता गा.पा. २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२९० राजविराज न.पा. -७ मा रंगशाला मर्मत तथा स्तरोउन्नती राजविराज न.पा. १०००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२९१ राजविराज न.पा. -७ को कर्बडहल मर्मत तथा स्तरोउन्नती राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२९२ प्रादेशिक आवासीय विद्यालय DPR सहित निर्माण तथा संचालन ५००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२९३ मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र संग सम्बन्धित एन,नियम,निर्देशिका गुरुयोजना तयारी तथा निर्माण २०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२९४ प्रादेशिक आबधिक शिक्षा योजना निर्माण ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२९५ प्रदेशका माध्यमिक विद्यार्थीद्धरा विज्ञान साम्रगी प्रर्दशन ( पालिकास्तर, जिल्ला स्तर र प्रदेश स्तर ) ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२९६ प्रदेश स्तरीय विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२९७ शिक्षा क्षेत्र संग सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान (बालिका तथा समावेशि शिक्षा, दलित, मुस्लिम) ८०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२९८ बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच , शैक्षिक गुस्तरिय, प्राविधिक विद्यालयको अवस्थाम , विद्यालय शिक्षामा सुचना प्रविधि तथा विज्ञान साम्रगीको प्रयोगको अवस्था, छोरी बिमाको प्रभावकारिकता, अनिर्बार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धीको ऐनको कार्यान्वयन, विकास साक्षेदारी संस्थाहरुको शिक्षामा लगानीको प्रभाकारिकता, कक्षा आठको नेपाली उपव्बधि परिक्षा, प्रदेशका बाल विकास केन्द्रहरुको अवस्था पहिचान लगायतका विषय वस्तुहरु) प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
२९९ बालबिहाह विरुद्ध डकुमेन्ट्री निर्माण तथा प्रसारण २०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३०० प्रदेश भित्रका बालगृह तथा सुधार गृहहरुको अनुगमन निरिक्षण ५० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३०१ बालकल्याण अधिकारीका लागि घटना व्यवस्थापन तथा CPIMS सम्बन्धी ३ दिने तालिम ( २ समुह) ८०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३०२ राष्ट्रिय वाल अधिकार परिषद बाट अनुमति प्राप्त गरेका वालगृहहरुलाई शर्सत अनुदान सहयोग २००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३०३ वाल संरक्षणका सवालहरु जस्तै जन्मदर्ता, बाल बिवाह , वालश्रम, हिंसा दुव्यबहार, बेचविखन तथा ओसारपोसार आदि रोकथामका लागि सूचना संप्रषण, साम्रगी उत्पादन, प्रसारण तथा छपाई १०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३०४ प्रदेश स्तरीय बाल वद्धार कोष स्थापना १००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३०५ प्रदेश स्तरीय बालिका सम्मेलन साक्षेदारीमा १०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३०६ महिला तथा वालवालिकाको संरक्षणका लागि अनलाईन सुरक्षा (साइबरक्राईम) सम्बन्धी अभुमिखिकरण कार्यक्रम ८ जिल्ला १० स्थानीय तह १ दिने २०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३०७ वेपतामा परका महिला, बालबालिका जेष्ठ नागरिक, अपांता भएका व्यति, यौनिक तथा लैङिक अल्पसंख्यहरुका लागि आपतकालिन सहयोग १००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३०८ दहेज प्रथा र बोक्सी (डायन) विरुद्ध जनचेतना मुलक संदेश निर्माण प्रसारण ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३०९ स्थानीय तहका महिला, बालबालिका शाखा प्रमुखहरुको क्षमता अभीवृद्धी कार्यक्रम ४ समूह  २ दिने ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३१० लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको डकुमनेन्ट्री निर्माण प्ररर्दन र प्रसारण २०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३११ ८० जना उद्दमी महिलाहरुलाई व्यवसाय प्रबन्धन सम्बन्धी ७ दिने तालिम ४ पटक ४ स्थान १२०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३१२ उद्ममी महिलाहरुद्धारा उत्पादित सामानको प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी मेला आयोजना र उत्कृत उद्दम महिला छनौट तथा पुरस्कार समेत ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३१३ जिल्ला जेष्ठ नागरिक संघको अन्तकृया कार्यक्रम  १ दिने ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३१४ यौनिक  तथा लैंङिक अल्पसंख्यक समुदायको अबस्थामा अध्ययन ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३१५ सरोकारवालाहरु संग अन्तरकृया कार्यक्रम १ दिने १ पटक २०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३१६ यौनिक  तथा लैंङिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि आयमुलक सम्बन्धी तालिम ४० जना २ स्थान बस्तुगत टेवा समेत ४०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३१७ यौनिक  तथा लैंङिक अल्पसंख्यक समुदायहरुको लागि प्रदेश स्तरीय सम्मेलन ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३१८ दोभाषे सेवा करार १ जना ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३१९ मधेश मिट्टी पार्क स्थापना सम्बन्धी अध्ययन ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३२० मधेश प्रदेश भित्रका वाल विकासको स्तरोउन्नती कार्यक्रम २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३२१ जनकपुरधा उपमहानपामा स्थित राम राम मन्दिरको अगाडी रहेको गंगासागर पोखरीमा हुने महागंगा आरती संचालन तथा व्यवस्थापन ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३२२ जनकपुरधाममा अष्ट्राबक्र सेन्टर निर्माण सम्बन्धी DPR २०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३२३ अपाङता भएका व्यक्तिहरुका अभिभावकहरुलाई अपाङता प्रतिको सकारात्मक सोच अथबा सामाजिक व्यवहार परिर्वतन सम्बन्धी १ दिने अभिमुखिकरण ४ पटक ४ स्थान ६०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३२४ प्रथम मधेश प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता ५००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३२५ राष्ट्रपति रनिशिल्ड प्रतियोगिता (जिल्ला/प्रदेश स्तरीय) २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३२६ मधेश प्रदेश खेलकुद परिषद गठन तथा संचालन १५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३२७ मधेश प्रदेश युवा परिषद गठन तथा संचालन ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३२८ खेलाडी बिमा २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३२९ प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता बाट उत्षकृट ठहरिएका खेलाडीहरुलाई विशेष प्रशिक्षण ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३३० मधेश प्रदेश जिल्ला खेलकुद समितिका प्रशिक्षकहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३३१ प्रदेश, अन्तरप्रदेश राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलमा बिजेता खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकलाई सम्मान, पुस्कार तथा खेल साम्रगी विरतण २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३३२ यवा उद्दमी पुरस्कार ३०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३३३ खेलकुद पत्रकारिकता पुरस्कार १०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३३४ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको प्रतियोगिताहरुमा खेल सामग्री सहयोग २००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३३५ मुख्यमन्त्री कप २००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३३६ देवसुन्दर यादव स्मृति भारोत्तोलन प्रतियोगिता राजविराज संचालन २००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३३७ दलित बाहुलाया भएको बस्तीहरुमा विद्यालय उमेरका वालवालिकाहरुलाई पठनपाठनमा सहयोग पुर्याउन तथा साक्षरताका लागि ५० जना स्वमसेवक सहजकर्ता परिवालन २००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३३८ जानकी वृद्ध आश्रम संचालन तथा व्यवस्थापन खर्च ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३३९ शिक्षा मन्त्री संग विद्यार्थी र अभिभवाक कार्यक्रम संचालन (Software संचालन) ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३४० मधेश मिट्टी पार्क स्थापना सम्बन्धी अध्ययन ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३४१ मधेश प्रदेश भित्रका वाल विकासको स्तरोउन्नती कार्यक्रम २५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३४२ सांकेतिक भाषा र ब्रललिपिको पाठ्यपुस्तक तथा प्रशिक्षक व्यवस्थापन कार्यक्रम ४००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३४३ दलित तथा अति दलित सिमान्तकृत र गरिवि परिवारमा गुईठा बिस्थापन कार्यक्रम (क्रमागत) १२०००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३४४ नुमना विद्यालय कार्यक्रम (श्री देवी मा.वि. , श्री संकटमोचन मा.वि. र जनता मा.वि. (क्रमागत) ६०००० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३४५ विभिन्न दिवस समाहरोह संचालन ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३४६ ८ वटै जिल्लामा किशोरीहरुको लागि आत्मरक्षा तालिम संचालन १६०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३४७ भैपरी आउने चालु खर्च ५०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३४८ खेलकुद पुर्वाधार निर्माण राजविराज न.पा. -३ सप्तरि राजविराज न.पा. ४०० प्रदेश शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय धनुषा
३४९ राजविराज न.पा. ९ बर्दिया सेन्टर निर्माण राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी
३५० राजविराज न.पा. -१३ दक्षिण बरिया टोल भेल्ही बर्थिङ सेन्टर निर्माण राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी
३५१ राजविराज न.पा. -१५ मा बर्थिंग सेन्टर निर्माण राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी
३५२ छिनमस्ता गा.पा. -४ लालापट्टी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण राजविराज न.पा. ३००० प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी
३५३ राजविराज न.पा. -१ डुमरी शिवनाथमा रहेको अधुरो बर्थिग सेन्टर निर्माण राजविराज न.पा. २००० प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी
३५४ राजवराज न.पा. -१४ मा बर्थिग सेन्टर निर्माण राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी
३५५ छिनमस्ता गा.पा. -२ मा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण छिनमस्ता गा.पा. २५०० प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी
३५६ राजविराज न.पा. -१३ दक्षिण बरिया टोल भेल्ही बर्थिङ सेन्टर निर्माण राजविराज न.पा. २५०० प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी
३५७ छिनमस्ता गा.पा.-२ स्वास्थ्य चौकीमा भवन निर्माण छिनमवनाज गा.पा. २५०० प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी
३५८ प्रदेश आप्रवासी संजालको स्थानीय तहहरुमा विस्तारका लागि खर्च (रेमी परियोजना) प्रदेश आप्रवासी १२५ प्रदेश श्रम तथा यातायात मन्त्रालय धनुषा
३५९ सि.एम रोजगार प्रबन्धन कार्यक्रम (सिप सहितको व्यवसाय शुरुवातू सहयोग) सि. २०००० प्रदेश श्रम तथा यातायात मन्त्रालय धनुषा