नयाँ सदस्यता तलको विवरण भरेर लिन सक्नुहुन्छ। ‘*’ ले अंकित गरिएको विवरण अनिवार्य रुपले भर्नुपर्नेछ। सदस्यता शुल्क रू १० अधिवेशनको समयमा वा नवीकरण गर्ने बेलामा दिन सकिनेछ।